เปิดชื่อ 7 ส.ส. “เพื่อไทย” โหวตสวนมติพรรค รับร่าง งบ ปี 66

เปิดชื่อ 7 ส.ส. “เพื่อไทย” โหวตสวนมติพรรค รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทวิตข้อความและภาพเอกสารการลงคะแนน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2566

โดยภาพดังกล่าวระบุ ว่ามีส.ส. พรรคเพื่อไทย 7 คน ลงคะแนนสวนมติพรรค โดยออกเสียงรับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประกอบด้วย นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี ,นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ ,นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ ,นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก ,นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ ,นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และนายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา
.
ทั้งนี้ในช่วงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับหลักการ 278 เสียงต่อ 194 เสียง ที่ไม่รับหลักการ งดออกเสียง 2 จากผู้ลงคะแนน 474 เสียง